Kéziratok

Kézirat (pl.: *kézi*)
 

Összesen: 197

Incipit  
1. ?  A versek listája
2. Angers, Bibl. municipale ms. 304  A versek listája
3. Arras, Bibl. municipale, 766  A versek listája
4. Arras, Bibl. municipale, ms. 307  A versek listája
5. Arras, Bibl. municipale, ms. 587  A versek listája
6. Arras, Bibl. municipale, ms. 845  A versek listája
7. Arras, Bibl. municipale, ms. 897  A versek listája
8. Avignon 615  A versek listája
9. Berlin, Staatsbibliothek, gall. oct. 28 (perdu)   A versek listája
10. Berlin, Staatsbibliothek, Hamilton 191  A versek listája
11. Berne, Burgerbibliothek, ms. 113  A versek listája
12. Berne, ms. A 260  A versek listája
13. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 10575-85  A versek listája
14. Bruxelles, Bibliothèque Royale 18.064-69  A versek listája
15. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 2382-86  A versek listája
16. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9391  A versek listája
17. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 10295-304  A versek listája
18. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 9411-9426  A versek listája
19. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. IV. 119  A versek listája
20. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. IV. 427  A versek listája
21. Cambrai, ms. 812  A versek listája
22. Cambridge, Caius and Gonville College, 435   A versek listája
23. Cambridge, Clare College, Kk. 3.10  A versek listája
24. Cambridge, Corpus Christi College, 450  A versek listája
25. Cambridge, Fitzwilliam Museum, 9-1951  A versek listája
26. Cambridge, Jesus College, Ms. Q.B.4  A versek listája
27. Cambridge, Magdalene College, Coll. S. Pepys 1938  A versek listája
28. Cambridge, Trinity College, 0,2,14  A versek listája
29. Cambridge, Trinity College, O. 1. 17.  A versek listája
30. Cambridge, Trinity College, O. 2. 45  A versek listája
31. Cambridge, University Library, Ee.6.16  A versek listája
32. Cambridge, University Library G. g. I. 1.  A versek listája
33. Carpentras, ms. 106.  A versek listája
34. Chalons-sur-Marne, Bibl. mun. 25  A versek listája
35. Cheltenham, Phillips 25970 ?  A versek listája
36. Clermont-Ferrand, 249  A versek listája
37. Cornell University Library B-59  A versek listája
38. Dublin, Trinity College D. I. 25  A versek listája
39. Dublin, Trinity College, E.5.2  A versek listája
40. Épinal, 189  A versek listája
41. Évora, Biblioteca Pública, ms. CXXIV  A versek listája
42. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1919  A versek listája
43. - fragment de location inconnue  A versek listája
44. Genève, Bibliothèque Publique et Universitaire 178  A versek listája
45. Genève, ms. fr. 179bis  A versek listája
46. Grenoble, 871  A versek listája
47. Imprimé (cote?)  A versek listája
48. La Haye, Bibliothèque royale, ms. 775  A versek listája
49. La Haye, Bibl. royale, 76.G.17  A versek listája
50. Laon, Bibl. mun. 243ter  A versek listája
51. *Le Jardin de plaisance et fleur de rethorique (édition de 1501)  A versek listája
52. London, British Library, Additional 10289  A versek listája
53. London, British Library, Additional 38664  A versek listája
54. London, British Library, Additional 44949  A versek listája
55. London, British Library, Additional 46919 [=Phillips MS 8336]  A versek listája
56. London, British Library Arundel 292  A versek listája
57. London, British Library, Cotton, Julius A. V  A versek listája
58. London, British Library, Egerton 2781  A versek listája
59. London, British Library, Harley 209  A versek listája
60. London, British Library, Harley 273  A versek listája
61. London, British Library, Harley 2253  A versek listája
62. London, British Library, Harley 2955  A versek listája
63. London, British Library, Harley, 4333  A versek listája
64. London, British Library, Harley 746  A versek listája
65. London, British Library, Royal 11 B III  A versek listája
66. London, British Library, Royal ms. 19 B. XII  A versek listája
67. London, British Library, Royal ms. 20 B XIV  A versek listája
68. London, British Library, Royal ms. 8 E XVII  A versek listája
69. London, British Library, Yates Thompson 13  A versek listája
70. London, Lambeth Palace Library ms. 522  A versek listája
71. Madrid, Biblioteca Nacional 9446  A versek listája
72. Maihingen, Fürstliche Wallerstein'sche Bibliothek, franc. 4  A versek listája
73. Metz, Bibl. mun. 535  A versek listája
74. Metz, ms. 81  A versek listája
75. Metz, ms. 82  A versek listája
76. München, Stadtbibliothek, cod. Gall. 32  A versek listája
77. Oxford, Bodleain Library, Digby 34  A versek listája
78. Oxford, Bodleian Library, Ashmole 789  A versek listája
79. Oxford, Bodleian Library, Bodley 57  A versek listája
80. Oxford, Bodleian Library, Bodley 302  A versek listája
81. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 74  A versek listája
82. Oxford, Bodleian Library, Digby 86  A versek listája
83. Oxford, Bodleian Library, Douce 137  A versek listája
84. Oxford, Bodleian Library, Douce 210  A versek listája
85. Oxford, Bodleian Library, ms. Selden Supra 74  A versek listája
86. Oxford, Bodleian Library, Rawlinson Poetry 241  A versek listája
87. Paris, Archives Nationales, 2e registre de Notre-Dame  A versek listája
88. Paris, Arsenal, ms. 570  A versek listája
89. Paris, Arsenal, ms. 3142  A versek listája
90. Paris, Arsenal, ms. 3460  A versek listája
91. Paris, Arsenal, ms. 3521  A versek listája
92. Paris, Arsenal, ms. 3524  A versek listája
93. Paris, Arsenal, ms. 5121  A versek listája
94. Paris, BNF fonds Rothschild ms. 2800  A versek listája
95. Paris, BNF fr. 146  A versek listája
96. Paris, BNF fr. 147  A versek listája
97. Paris, BNF fr. 376  A versek listája
98. Paris, BNF fr. 378  A versek listája
99. Paris, BNF fr. 576  A versek listája
100. Paris, BNF fr. 837  A versek listája
101. Paris, BNF fr. 902  A versek listája
102. Paris, BNF fr. 952  A versek listája
103. Paris, BNF fr. 957  A versek listája
104. Paris, BNF fr. 984  A versek listája
105. Paris, BNF fr. 1103  A versek listája
106. Paris, BNF fr. 1374  A versek listája
107. Paris, BNF fr. 1379  A versek listája
108. Paris, BNF fr. 1446  A versek listája
109. Paris, BNF fr. 1540  A versek listája
110. Paris, BNF fr. 1553  A versek listája
111. Paris, BNF fr. 1555  A versek listája
112. Paris, BNF fr. 1588  A versek listája
113. Paris, BNF fr. 1593  A versek listája
114. Paris, BNF fr. 1634  A versek listája
115. Paris, BNF fr. 1635  A versek listája
116. Paris, BNF fr. 1661  A versek listája
117. Paris, BNF fr. 1707  A versek listája
118. Paris, BNF fr. 1809  A versek listája
119. Paris, BNF fr. 1879  A versek listája
120. Paris, BNF fr. 1881  A versek listája
121. Paris, BNF fr. 2162  A versek listája
122. Paris, BNF fr. 2183  A versek listája
123. Paris, BNF fr. 2199  A versek listája
124. Paris, BNF fr. 3887  A versek listája
125. Paris, BNF fr. 5782  A versek listája
126. Paris, BNF fr. 9220  A versek listája
127. Paris, BNF fr. 12459  A versek listája
128. Paris, BNF fr. 12467  A versek listája
129. Paris, BNF fr. 12470  A versek listája
130. Paris, BNF fr. 12471  A versek listája
131. Paris, BNF fr. 12478  A versek listája
132. Paris, BNF fr. 12483  A versek listája
133. Paris, BNF fr. 12581  A versek listája
134. Paris, BNF fr. 12594  A versek listája
135. Paris, BNF fr. 12604  A versek listája
136. Paris, BNF fr. 12615  A versek listája
137. Paris, BNF fr. 12748  A versek listája
138. Paris, BNF fr. 12786  A versek listája
139. Paris, BNF fr. 14968  A versek listája
140. Paris, BNF fr. 15217  A versek listája
141. Paris, BNF fr. 17068  A versek listája
142. Paris, BNF fr. 19137  A versek listája
143. Paris, BNF fr. 19138  A versek listája
144. Paris, BNF fr. 19152  A versek listája
145. Paris, BNF fr. 19355  A versek listája
146. Paris, BNF fr. 19525  A versek listája
147. Paris, BNF fr. 19531  A versek listája
148. Paris, BNF fr. 22928  A versek listája
149. Paris, BNF fr. 23117  A versek listája
150. Paris, BNF fr. 24301  A versek listája
151. Paris, BNF fr. 24429  A versek listája
152. Paris, BNF fr. 24432  A versek listája
153. Paris, BNF fr. 24436  A versek listája
154. Paris, BNF fr. 24748  A versek listája
155. Paris, BNF fr. 24870  A versek listája
156. Paris, BNF fr. 24953  A versek listája
157. Paris, BNF fr. 25407  A versek listája
158. Paris, BNF fr. 25418  A versek listája
159. Paris, BNF fr. 25434  A versek listája
160. Paris, BNF fr. 25462  A versek listája
161. Paris, BNF fr. 25532  A versek listája
162. Paris, BNF fr. 25545  A versek listája
163. Paris, BNF fr. 25547  A versek listája
164. Paris, BNF fr. 25549  A versek listája
165. Paris, BNF fr. 25566  A versek listája
166. Paris, BNF lat. 1369  A versek listája
167. Paris BNF lat. 14845  A versek listája
168. Paris, BNF lat. 4641 b  A versek listája
169. Paris, BNF lat. 8654 B  A versek listája
170. Paris, BNF latin 1195  A versek listája
171. Paris, BNF latin 13291  A versek listája
172. Paris, BNF latin 14921  A versek listája
173. Paris, BNF n. acq. fr. 13521 (La Clayette)  A versek listája
174. Paris, BNF n. a. f. 10044  A versek listája
175. Paris, BNF n. a. f. 10246  A versek listája
176. Paris, BNF n.a.f. 4510  A versek listája
177. Paris, BNF n.a.f. 10721  A versek listája
178. Paris, BNF n. a. f. 934  A versek listája
179. Paris, BNF n. a. fr. 4531  A versek listája
180. Paris, BNF n.a.l. 1544  A versek listája
181. Paris, BNF nouv. acq. fr. 1541  A versek listája
182. Paris, Sainte-Geneviève, 2200  A versek listája
183. Paris, Sainte-Geneviève 24  A versek listája
184. Pavie, Univ. Aldini 219 (olim. Biblioteca dell'Università CXXX E. 5)  A versek listája
185. (perdu)  A versek listája
186. Reims, Bibl. mun. 1275  A versek listája
187. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana 1490  A versek listája
188. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cat. Assemani CCCXXII  A versek listája
189. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 1628  A versek listája
190. Roma, Biblioteca Casanat. B. III. 18.  A versek listája
191. Tours 948  A versek listája
192. Turin, Bibliothèque de l'Université, L. V. 32 (détruit)  A versek listája
193. Turin, Bibliothèque de l'Université, L. V. 41  A versek listája
194. Wien 2658  A versek listája
195. Wien, ÖNB 19201  A versek listája
196. Wien, ÖNB ms. 2568  A versek listája
197. Wien, ÖNB ms. 2592  A versek listája
© 2009-2011 Seláf Levente