Konkordanciák

Naetebus

Sonet-Sinclair-Rézeau

A nemlírai strofikus versek nagyobb része vallásos tematikájú. Ezért készült el a korpusz konkordanciája az imák repertóriumával. Jean Sonet volt az első, aki a középkori francia nyelvű imákból repertóriumot készített. Az ő munkáját javította és kiegészítette részben Keith Val Sinclair (több kötetben), részben Pierre Rézeau. E repertórium formai leírásai a verses szövegek esetében gyakran hiányosak, néha ellentmondásosak. Miután az imaszövegek datálása különösen nehéz feladat, e repertóriumok alapján csak a bizonyítottan 1400 előtti versekkel egészítettük ki a Naetebus-féle korpuszt.
Íme a középkori francia imák és ájtatos szövegek nyomtatott repertóriumai:
Jean Sonet: Répertoire d’incipit de prieres en ancien français, Geneve, Droz, 1956.
Keith Val Sinclair: Prieres en ancien français : nouvelles références, renseignements complémentaires, indications bibliographiques, corrections et tables des articles du « Répertoire » de Sonet, Hamden, Archon books, 1978.
Idem: French Devotional Texts of the Middle Ages: a Bibliographic Manuscript Guide, Westport; London, Greenwood Press, 1979.
Idem: French Devotional Texts of the Middle Ages: a Bibliographic Manuscript Guide: First Supplement, Westport; London, Greenwood Press, 1982.
Idem: French Devotional Texts of the Middle Ages: a Bibliographic Manuscript Guide: Second Supplement, Westport, Greenwood Press, 1988.
Pierre Rézeau: Répertoire d’incipit des prieres françaises a la fin du Moyen âge: addenda et corrigenda aux répertoires de Sonet et Sinclair, nouveaux incipit, Geneve, Droz, 1986.

Mölk-Wolfzettel

Ulrich Mölk és Friedrich Wolfzettel készítették el az 1350 előtti ófrancia lírai versek repertóriumát (Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines a 1350, München, Wilhelm Fink Verlag, 1972). Az anyaggyűjtés során szándékosan félretették azokat a verseket, amelyeket Naetebus rögzített, és jórészt azokat a verseket is, melyek a Naetebus által repertorizált strófaformákban készültek, még akkor is, ha Naetebus munkájából ezek hiányoztak. Így kevés átfedés van a két versrepertórium között. Mégis, néhány esetben fontosnak tartottuk, hogy Mölk és Wolfzettel által feldolgozott verseket is felvegyünk a Nouveau Naetebusba. A két kiváló filológus közzétett egy konkordanciát, amely a két szövegkorpusz azonos strófa- és metrikai szerkezeteit rögzíti, s ezt kiegészítve magunk is közöljük.

Langfors

Arthur Langfors finn filológus készített egy különlegesen fontos, jóllehet több helyen pontatlan, de azóta sem javított incipitáriumot a középkori francia versekből (Les Incipit des poemes français antérieurs au XVIe siecle, Párizs, Champion, 1918). A kötet elsődleges célja az volt, hogy összegyűjtse az oil nyelven író trouvere-ek dalainak repertóriumából kimaradt szövegeket. Az itt közreadott lista lehetővé teszi, hogy beazonosítsuk a Langfors könyvében szereplő nemlírai strofikus verseket. Minthogy Langfors nem számozta meg a verseket, a kézikönyv lapszámait adjuk meg a listában.

Frank

Addig is, amíg a középkori európai költészetek közös poétikai repertóriuma elkészül, fontosnak tartjuk a Nouveau Naetebusban elemzett korpusz sajátosságait más költői hagyományokkal párhuzamosan bemutatni. Az itt közölt közös metrikai és rímszerkezet-lista segítségével az okszitán trubadúrok verseihez hasonló és a tőlük eltérő sajátosságokat lehet elemezni a Nouveau Naetebus és Frank István repertóriuma alapján (Répertoire métrique de la poésie des troubadours I-II, Párizs, Champion, 1966).

Poncelet

A Nouveau Naetebus korpuszában található néhány strofikus formában írt mirákulum is. Elsősorban Jean de Saint-Quentin verseiről van szó. A Nouveau Naetebus és Albert Poncelet repertóriumának („Index miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt”, Analecta Bollandiana, 21 (1902), 242-360) keresztindexe lehetővé teszi e művek azonosítását és segítheti összehasonlító elemzésüket más mirákulumokkal, exemplumokkal. Poncelet indexének elektronikus változatát Stephen Parkinson készítette el, lásd http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=pon_list).

Dean

A korpusz nem elhanyagolható része minden valószínűség szerint Angliában keletkezett, anglo-normann dialektusban, más része pedig csak anglo-normann provenienciájú kéziratokban maradt fenn. Ez szükségessé tette, hogy rögzítsük a Nouveau Naetebusban illetve Ruth J. Deannek a Maureen B. M. Boulton közreműködésével készített kézikönyvében (Anglo-Norman Literature. A Guide to Texts and Manuscripts, London, Anglo-Norman Text Society, 1999) egyaránt szereplő verseket.

© 2009-2011 Seláf Levente